Δευτέρα 27 Απριλίου 2020

Ενημερωτικό Δελτίο

Συνάδελφοι – ισσες, στον Επισιτισμό, τον Τουρισμό, 
τα Αρτοζαχ/στεία:
(σερβιτόροι, μάγειρες, διανομείς, μπουφετζήδες, λαντζιέρηδες, πωλητές, ταμίες κ.ά.)

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού
Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση, διευρύνεται η καταβολή της αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού και σε άλλους εργαζόμενους ειδικών κατηγοριών, λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης της πανδημίας του COVID-19. Έτσι, οι συνάδελφοι-ισσες, που εργάζονται ή εργάστηκαν μέχρι και την εμφάνιση της πανδημίας στον κλάδο του Επισιτισμού-Τουρισμού, δικαιούνται την παραπάνω αποζημίωση ειδικού σκοπού (800€), αρκεί να πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις :

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
·        Οι εργαζόμενοι τουριστικών και επισιτιστικών επαγγελμάτων, οι οποίοι παρέχουν εργασία στην Ελλάδα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του e – ΕΦΚΑ και έλαβαν ειδικό εποχικό βοήθημα του άρθρου 22 του ν. 1836/1989 κατά το χρονικό διάστημα Σεπτεμβρίου 2019 - Νοεμβρίου 2019.
·        Οι εργαζόμενοι του τουριστικού - επισιτιστικού κλάδου, των οποίων η τακτική επιδότηση ανεργίας που έλαβαν, έληξε τον Δεκέμβριο του έτους 2019.
·        Οι εργαζόμενοι, οι οποίοι απασχολούνται σε πάνω από έναν εργοδότη και κάποιος/οι εξ αυτών δεν έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας τους και εφόσον οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησής τους δεν ξεπέρασαν το 30% των συνολικών ωρών εργασίας τους με βάση τις συμβάσεις εργασίας τους, από 15/3/2020 έως και 20/4/2020.
·        Οι παραπάνω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€) εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στη με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 (Β’ 1078) ΚΥΑ. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.
·        Από τους ανωτέρω εργαζόμενους εξαιρούνται όσοι είναι στη συνέχεια δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν επίδομα τακτικής ανεργίας, εντός του διαστήματος από 1/1/2020 μέχρι και 30/4/2020.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
·        Ηλεκτρονική αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ
·        Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν διασταύρωσης και ελέγχου των στοιχείων των δυνητικά δικαιούχων με τα στοιχεία που τηρούνται στα Π.Σ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σχετικά αρχεία λοιπών συναρμόδιων φορέων.
Η περίοδος ισχύς της παραπάνω απόφασης, ξεκίνησε από τις 21/4/2020

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑ